Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 16 de febrer de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

 

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 09 DE FEBRER DE 2021.

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER L’ANY 2021

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A GLOSIL EDIFICACIONES SL

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ PER LA SEVA ACTUALITZACIÓ PER L’EXERCICI 2021, DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEROGACIÓ DE LES BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

 

  1. RESOLDRE, SI ESCAU, EL CONTRACTE AMB L’ADJUDICATÀRIA L.J.B PER A L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DE L’ACTIVITAT DE RESTAURACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE CUNIT AC09 I LOT 8 I DECLARAR-LO DESERT.

 

REGIDORIA D’ESPORTS

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT DE LA MAQUINÀRIA FITNESS DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ELS JONCS A L’EMPRESA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

 

 

 

PROPOSTES URGENTS

PRECS I PREGUNTES

 

 

Arxius relacionats: