Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 9 de febrer de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 02 DE FEBRER DE 2021.

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA CP EDIFICI BENIDORM II PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SERVEI D’INSPECCIÓ I MANTENIMENT DE JOCS I PARCS INFANTILS MUNICIPALS A L’EMPRESA HPC IBÉRICA SA

 

  1. DEVOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER J.F.M

 

 

REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE PROGRAMES D’OCUPACIÓ QUE FORMEN PART DE L’ACORD ESTRATÈGIC PER AL DESENVOLUPAMENT I OCUPACIÓ DEL BAIX PENEDÈS 2021

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA CONVOCATÒRIA DE L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS TEMPORALS INDIVIDUALS I D’EMERGÈNCIA SOCIAL PER L’ANY 2021

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

  1. DENEGAR, SI ESCAU, LA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT A LA LLAR D’INFANTS EL TRENET A FAVOR DE M.B.S

 

 

 

PROPOSTES URGENTS

PRECS I PREGUNTES

 

 

Arxius relacionats: