Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 11 de desembre de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 04 DE DESEMBRE DE 2023. (EXP. JGL /2023/45)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER L’ANY 2024 (EXP. 10318/2023)

 

AREA DE TERRITORI, PROMOCIO DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 

VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS LES MARIETES (EXP. 9003/2023)

 

AREA DE SERVEIS PERSONALS

 

SERVEIS SOCIALS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL CELEBRADA EL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2023 (EXP. 9416/2023)

 

EDUCACIÓ

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’AUXILIAR DE VIGILÀNCIA I CONSERGERIA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA (EXP. 7957/2023)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT A LA LLAR D’INFANTS EL TRENET PER AL CURS 2023/2024 (EXP. 2201/2023)

 

AREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 

ESPORTS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CLUB FUTBOL CUNIT (EXP. 4421/2023)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

  1. RECTIFICAR, SI ESCAU, L’ERROR DE TRANSCRIPCIÓ DETECTAT EN L’APARTAT QUART DE LA PART RESOLUTIVA DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 4 DE DESEMBRE 2023 (EXP. 10263/2023)

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: