Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 28 de febrer de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 21 DE FEBRER DE 2023. (EXP. JGL /2023/7)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE EL CENTRE EDUCATIU ELS COSSETANS I L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER A L’ÚS SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU PER ALLOTJAR AL GRUP DE JOVES I EDUCADORS PARTICIPANTS AL CAMP DE TREBALL D’ESTIU 2023 DE CUNIT (EXP. 1072/2023)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER LA SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE TRENCAAIGÜES DE FINESTRES DE FAÇANES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 504/2023)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR. (EXP. 435/2023)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 22/2023)

 

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA A L’EMPRESA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENT S.L. (EXP. 6172/2017)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ PARCIAL DE FAÇANES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 519/2023)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA (EXP. 8191/2022)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE LLOGUER D’UN TRENET D’ESTIU, I EL SERVEI DE GESTIÓ DE L’ACTIVITAT, PER RECÓRRER DIFERENTS ZONES DEL MUNICIPI PER LA TEMPORADA ESTIVAL 2023 (EXP. 1598/2022)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

  1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN AL CONTRACTE PEL SERVEI INTEGRAL PER A LA REALITZACIÓ DE L’ENREGISTRAMENT, EMMAGATZEMATGE AL NÚVOL. (EXP.1173/2023)

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: