Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 26 d'abril de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 D’ABRIL  DE 2022. (EXP. JGL /2022/15)
  2. INCOAR, SI ESCAU, EXPEDIENT SANCIONADOR D’INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA EN MATÈRIA DE TINENÇA D’ANIMALS  (EXP. 1828/2022)

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ DEL SERVEI D’ABALISAMENT DE LES PLATGES DE CUNIT (EXP. 2239/2022)

RECURSOS HUMANS

  1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES I LA CONVOCATORIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, D’ORDENANCES, SUBGRUP AP (EXP. 1385/2022)

 REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

  1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL LLOGUER, INSTAL·LACIÓ I DESMUNTATGE DE LA ZONA DE BANY ADAPTADA A PERSONES GRANS I AMB MOBILITAT REDUÏDA (EXP. 2612/2022)

  REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SERVEI DE CONNEXIÓ A INTERNET DE BANDA AMPLA MITJANÇANT ACCÉS FTTH I FO DESTINADA A DIFERENTS SEUS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT (EXP. 1014/2022)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  1. ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT A LA LLAR D’INFANTS EL TRENET EN EL GRUP DE 2-3 ANYS DURANT EL CURS ESCOLAR 2021/2022 (EXP. 2782/2021)

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS

APROVAR, SI ESCAU, LA CONVOCATÒRIA I LES BASES PER LA CONSTITUCIÓ, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL. (EXP. 2961/2022)

Arxius relacionats: