Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 25 de juliol de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 DE JULIOL DE 2023. (EXP. JGL /2023/27)
 2. APROVAR, SI ESCAU, LA CANCEL·LACIÓ DE L’AVAL CONSTITUÏT PER LA SOCIETAT ESTATAL  DE CORREOS TELEGRAFOS S.A, PER LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DELS  SERVEIS POSTALS  DE  L’AJUNTAMENT (EXP. 6787/2019)

      AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 • REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES
 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR A L’EXTERIOR D’EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 5962/2023)
 2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 5439/2023)
 3. ATORGAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA FINALITZACIÓ I EXECUCIÓ DE L’OBRA, CONSISTENT EN LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 7298/2022)
 4. DENEGAR, SI ESCAU, LA PETICIÓ D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OBRES, PER L’OBTENCIÓ D’OBRES MAJORS PER CONSTRUCCIÓ DE TRES EDIFICIS PER A 72 HABITATGES. (EXP. 4008/2023)
 1. ATORGAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA PER LA CORRECTA REALITZACIÓ DE LES OBRES APROVADES A L’EXPEDIENT 217/2006 (EXP. 4889/2023)
 2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES(EXP. 8343/2021)

  ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

 • REGIDORIA D’EDUCACIÓ
 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA DE CUNIT PER REGULAR LES CONDICIONS D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER LA REALITZACIÓ DEL CASAL D’ESTIU (EXP. 5727/2023)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi han

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: