Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 20 de desembre de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINARIA DEL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2022. ( JGL/2022/48)

 

     HISENDA PÚBLICA

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA 2ª PRÒRROGA A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.01)I CONTRACTAR LES PÒLISSES PER ACCIDENTS, VEHICLES, RESPONSABILITAT DE CÀRREC ELECTES, PERSONAL I DEFENSA JURÍDICA (EXP. 1860/2020)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2018.08) I CONTRACTAR LES PÒLISSES DEL LOT 2. RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL (EXP. 143/2020)

 

 

     REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA PER LA ÚNICA EMPRESA LICITADORA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT DEL SISTEMA GIS CORPORATIU (EXP. 4321/2022)

 

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA PER LA ÚNICA EMPRESA LICITADORA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT, HOSTING I SUPORT D’UNA PLATAFORMA PER A LA GESTIÓ DE LA POLICIA LOCAL (EXP. 8763/2022)

 

      REGIDORIA DE PROTECCIÓ D’ANIMALS

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI LA GESTIÓ DE LA GOSSERA MUNICIPAL, PER UN ANY MÉS A L’EMPRESA ASSOCACIO AMICS DELS ANIMALS DE CUNIT (AMANCU), PER UN 1 ANY MÉS (EXP. 4927-2022)

 

      REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTE A REGULARITZACIÓ HARMONITZADA I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONTENIDORS DE CÀRREGA BILATERAL PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS AL MUNICIPI DE CUNIT. (EX. 9225/2022)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PROVISIONAL A L’EMPRESA ROMACAR ABS S.L PER UN IMPORT DE 1.071,85€ (EXP. 7041/2020)
 2. DENEGAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD REFERENT A LA SEGREGACIÓ DE L’ESGLÉSIA I LA RECTORIA DE CUNIT. (EXP. 4804/2022)
 3. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PER LES OBRES DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS D’ALGUNS TRAMS DE L’AV. DE CAN NICOLAU, DE LA PLAÇA DE JAUME I, DE L’AV. DE LA FONT I DEL CARRER FIGUERETES DE CUNIT (7691/2022)
 4. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP.5298/2022)
 5. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER LES OBRES DE MILLORA I NOVA INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS AL CARRER MONTSERRAT ROIG 6 DEL MUNICIPI DE CUNIT A L’EMPRESA (EXP. 7488/2022)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES LICITADORES PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE TRUCADES I LÍNIA VERDA DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER A L’ANY 2023 (EXP. 8801/2022)

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: