Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 8 de gener de 2024

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2023. (EXP. JGL /2023/48)

ÀREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

  • REGIDORIA VIA PÚBLICA I OBRES
  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA MULTI ÚS (EXP. 2254/2023)
  2. ATORGAR, SI ESCAU, PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 43/2022 PER LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR (EXP. 2053/2023)
  3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR (EXP. 7672/2023)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: