Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 4 de març de 2024

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE FEBRER DE 2024. (EXP. JGL /2024/7)

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A REHABILITACIÓ PARCIAL DE FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 864/2024)
  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REPARACIÓ DE FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 40/2024)
  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 715/2024)
  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER A CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA D’ÚS PRIVAT (EXP. 10149/2023)

AREA DE SERVEIS PERSONALS 

REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM  

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE CUNIT QUE REGULA LA SUBVENCIÓ PER A LA DINAMITZACIÓ COMERCIAL (1268/2024)

     REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SERVEI AUXILIAR DE VIGILÀNCIA I CONSERGERIA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA (EXP. 7957/2023)

AREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS 

  1. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUER, INSTAL·LACIÓ I DESMUNTATGE DE LA ZONA DE BANY ADAPTADA A PERSONES GRANS I AMB MOBILITAT REDUÏDA A SITUAR A LA PLATJA DE L’ESPIGÓ 4 DE CUNIT (EXP .2612/2022)

REGIDORIA DE SERVEIS A LA COMUNITAT 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LES NORMES D’ÚS PER LES ENTITATS CULTURALS EN EL TEATRE MUNICIPAL (EXP. 7256/2023)
  1. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE CEMENTIRI MUNICIPAL(EXP. 781/2023)

   ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: