Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 29 de desembre de 2023

Hora de convocatòria: 09:30 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE L’ ACTADE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2023.(EXP. JGL /2023/47)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI EXTERN DE “DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES” DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP.8382/2021)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE TRUCADES, ATENCIÓ AL CIUTADÀ I ATENCIÓ DEL SERVEI DE LINIA VERDA (EXP. 8801/2022)

 

AREA DE TERRITORI, PROMOCIO DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 

VIA PÚBLICA I OBRES

 

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA PEL LICITADOR A LA CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE LA FLOTA MUNICIPAL DE VEHICLES I MAQUINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 7959/2023)

 

TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DEL SERVEI HELP- DESK PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS USUARIS DE L’AJUNTAMENT (EXP. 8212/2023)

 

AREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA

 

RECURSOS HUMANS

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES I LA CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR LES PROVES QUE TENEN PER OBJECTE LA REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ DE DUES PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE CUNIT (EXP. 10679/2023)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 7746/2020)

 

SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I DIPÒSIT DE VEHICLES AL MUNICIPI DE CUNIT (EXP. 10705/2023)

 

AREA DE SERVEIS PERSONALS

 

COMERÇ I CONSUM

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I EL SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLES (EXP. 7121/2021)

 

AREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 

MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ D’UN PUNT DE SUBMINISTRAMENT (NÚMERO ES0031406340754001MOK) A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA (EXP. 5324/2021)

 

 1. REQUERIR, SI ESCAU, A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I ALTRES TREBALLS RELACIONATS AMB L’ENLLUMENAT PÚBLIC, A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (EXP. 7256/2023)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 6800/2020)

 

PROTECCIÓ ANIMAL

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LA GOSSERA MUNICIPAL AL TERME MUNICIPAL DE CUNIT (EXP. 10718/2023)

 

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

No n’hi ha

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

 

Arxius relacionats: