Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 15 de gener de 2024

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE GENER DE 2024. (EXP. JGL /2023/49) 

ÀREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ 

  • REGIDORIA VIA PÚBLICA I OBRES 
  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ D’AVAL BANCARI PER LA REALITZACIÓ DE LES OBRES A L’EMPRESA COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL (Exp. 5850/2018) 

AREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA

 REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS 

  1. ACCEPTAR, SI ESCAU, LA RENÚNCIA DEL SEGON CLASSIFICAT PER LA CONCESSIÓ DELS SERVEIS DE BAR-CAFETERIA DEL CAMP DE FUTBOL I REQUERIR AL TERCER CLASSIFICAT PERQUÈ PRESENTI LA DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA (EXP. 6663/2023)
  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICIS I INSTAL·LACIONS I CONTRACTAR LA PÒLISSA A FAVOR DE SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. (EXP. 6421/2021)
  1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE COL·LOCACIÓ, MANTENIMENT I RETIRADA DE L’ABALISAMENT A LA ZONA LITORAL DEL MUNICIPI (EXP. 2239/2022)
  1. DECLARAR, SI ESCAU, DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR- CAFETERIA I ZONA PIC-NIC DE L’EQUIPAMENT “CENTRE CÍVIC ELS JARDINS” (EXP. 8615/2023) 
  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL (EXP. 50/2024) 

AREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 REGIDORIA SERVEIS COMUNITARIS I SANITAT  

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA PER LA CONCESSIÓ DEL CASAL MUNICIPAL, A LA FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA (EXP. 2088/2016) 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

  1. ACORDAR, SI ESCAU, LA RETROACCIÓ DE LES ACTUACIONS PER ESTABLIR UN NOU TERMINI EN LA PRESENTACIÓ D’OFERTES PER AL MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT EN RESTAURACIÓ D’UNA GUINGUETA DAVANT L’ESCOLA ELS COSSETANS (EXP. 9967/2023).

PRECS I PREGUNTES

No n’hi ha

Arxius relacionats: