Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 23 d'octubre de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 16 D’OCTUBRE DE 2023. (EXP. JGL /2023/38)

 

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MENOR PER A LA REPARACIÓ PUNTUAL DE FAÇANA I BALCONS EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 8238/2023)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER A LA FINALITZACIÓ I EXECUCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 5559/2021)

AREA DE SERVEIS PERSONALS

REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A DETERMINATS ESTABLIMENTS EN LA CAMPANYA COMPREM A CUNIT (EXP 7940/2023)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT, MUTNATGE ID ESMUNTARGE DE LES LLUMS DE NADAL (EXP. 383/2023)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: