Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 17 de gener de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 10 DE GENER DE 2023. (EXP. JGL /2023/1)

 

HISENDA PÚBLICA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’INCREMENT DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA PER IMPORT DE 2.067,97€ REFERENT AL CONTRACTE D’ADHESIÓ AL SERVEI D’ASSEGURANCES RC I PATRIMONIAL (EXP. 143/2020)

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEI DE MANTENIMENT HOSTING I SUPORT D’UNA PLATAFORMA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ (EXP. 4323/2022)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DOS EQUIPAMENTS DE SERVEIS DE BEGUDES AL PARC DE COSSETANS I PASSEIG MARÍTIM (EXP. 8667/2022) 

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER RETIRADA COBERTA FIBROCIMENT I REPOSICIÓ AMB PANELL SANDVITX (EXP. 8775/2022)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 4399/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: