Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 10 d'agost de 2022

Hora de convocatòria: 00:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 2 D’AGOST DE 2022. (EXP. JGL /2022/30)

REGIDORIA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORIO

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE REPARCEL·LACIÓ PER COMPENSACIÓ BÀSICA DEL SECTOR URBANITZABLE DELIMITAT SUD 2 “PLA DE CUNIT 2” DEL POUM DE CUNIT (EXP. 2708/2020)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES EL DE RENOVACIÓ DE PAVIMENT D’ALGUNS TRAMS DE L’AV. DE CAN NICOLAU, PLAÇA DE JAUME I, AV DE LA FONT I CARRER FIGUERETES (EXP. 6262/2022)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS VIALS DEL CARRER MAJOR I EL TRAM SITUAT ENTRE LA PLAÇA DE SANT SEBASTIÀ I EL CARRER DE LLUÍS VIDAL (EXP. 252/202)

 

REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

  1. DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DELS LOTS 5 I 6 DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE DOCÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACCIONS DE FORMACIÓ MUNICIPAL PER NO EXISTIR CAP OFERTA DE LICITACIÓ (EXP. 4910/2022)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ DE SUBVENCIÓ DE LLIBRES DE TEXT ESCOLAR EN RELACIÓ A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER EL CURS 2022-2023 (EXP. 3515/2022)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI QUE REGULA LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE L’ESCOLA ELS COSSETANS PER A L’EXECUCIÓ DE L’ACTIVITAT D’IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE MUSICAL DEL CENTRE DURANT L’ANY 2022 (EXP. 6147/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

  1. ADJUDICAR, DI ESCAU, EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE DOCÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACCIONS DE FORMACIÓ MUNICIPAL LOTS 1-4 (EXP. 4910/2022)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EN EL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D’UNA CARPA PER AIXOPLUGAR ELS VEHICLES (EXP: 6620/2022)

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: