Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 29 d'abril de 2024

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

  • APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 22 D’ABRIL DE 2024. (EXP. JGL /2024/15)

 AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

  • REGIDORIA VIA PUBLICA I OBRES
  • ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ FAÇANES D’EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 2186/2024)

 

  • Atorgar, si escau, la pròrroga de la llicència d’obres núm. 32/2022 per la construcció de 3 habitatges unifamiliars (Exp. 8346/2021)

 

  • Denegar, si escau, la petició d’atorgament de llicència d’obres majors per a ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat (Exp. 1587/2024)

 

  • APROVAR, SI ESCAU, LA CONTRACTACIÓ PEL SERVEI DE REDACCIÓ DE LES MODIFICACIONS PUNTUALS DEL POUM. (EXP. 7802/2022)

  AREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA

REGIDORIA SERVEIS GENERALS

  • APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I DIPÒSIT DE VEHICLES (EXP. 2650/2024)

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: