Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 30 de desembre de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY  DE  L’ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2022. (EXP. JGL /2021/49) .

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, EL PROJECTE D’OBRES PER A LA REFORMA DE LA LLAR D’INFANTS “LES MARIETES” DE CUNIT (EXPEDIENT 2715/2022)

 

  1. DECLARAR, SI ESCAU, L’ARXIU DELS EXPEDIENTS DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA PER PRESCRIPCIÓ DE LES INFRACCIONS COMESES I INCOAR ELS EXPEDIENTS SANCIONADORS NO PRESCRITS (EXPEDIENT 9682/2022.)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR DEL CARRER BELLVEI, 6. (EXP. 7298/2022)

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVAULADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL DE 30 DE NOVEMBRE DE 2022 (EXP. 9351/2022)

 

  1. APROVAR LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL CELEBRADA EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2022 (EXP. 9748/2022)

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES

 

  1. AIXECAR, SI ESCAU LA CONDICIÓ SUSPENSIVA PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT ADHESIÓ A L’ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS INFORMATICS (EXP. 7259/2022)

 

REGIDORIA D’ESPORTS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, I ELS PLECS PER A LA CONCESSIÓ DELS SERVEIS DE BAR-CAFETERIA DEL CAMP DE FUTBOL (EXP. 9752/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

No n’hi hagué

 

PRECS I PREGUNTES

 

No n’hi hagué

Arxius relacionats: