Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 24 de novembre de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2021. (EXP. JGL /2021/44) .
 2. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLECS DE CLÀUSULES QUE HAN DE REGIR AL CONTRACTE DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (EXP. 8382/2021)

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 1. RECONÈIXER, SI ESCAU L’OBLIGACIÓ D’UNA BESTRETA A  FAVOR DE CFB MARC BARTRA (EXP.6621/2021)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ D’UNA GARANTIA DEFINITIVA CONSTITUÏDA PER RECREATIVOS ACUÁTICOS HORADADA,SL (EXP. 7519/2021)

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES QUE HAN DE REGIR AL CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT I GESTIÓ DEL SISTEMA DE TELEFONIA IP I ELS SERVEIS D’OPERADOR DE TELECOMUNICACIONS DE VEU FIXA. (EXP. 461/2021)
 2. DISPOSAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS I LLICÈNCIES DE PROGRAMARI (EXP. 7120/2021)
 3. DISPOSAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ORDINADORS PORTÀTILS (EXP. 7993/2021)
 4. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES QUE HAN DE REGIR AL CONTRACTE DE SERVEI CENTRALITZAT DE CONNEXIÓ A INTERNET DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 6847/2021)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I L’AJUNTAMENT DE CUNIT, PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN, DEL CURS ESCOLAR 2021-2022 (EXP. 5005/2017)
 2. APROVAR, SI ESCAU, EL MODEL D’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER FER PRÀCTIQUES A L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 8417/2021)
 1. RECTIFICAR, SI ESCAU, L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9/11/2021 (EXP. 757/2021)

 

REGIDORIA DE JOVENTUT

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE CUNIT 2021-2024 (EXP. 8582/2021)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: