Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 2 de novembre de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2022. ( JGL/2022/42)

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA D’HABITATGE ENTRE EL CONSELL DEL BAIX PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER A L’ANY 2023-2026, MITJANÇANT PRÒRROGA EXPRESSA (EXP. 7637/2022)

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, HOSTING I SUPORT DEL SISTEMA GESTIONA (EXP. 4322/2022)

      REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN HABITATGE UNIFAMILIAR (EXP. 7762/2022)
  1. DISPOSAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PARCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ I APROVAR, SI ESCAU, LA CONTRACTACIÓ A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA NOVATILLU SL DE 40 BANCS DE FUSTA I DE 60 PAPERERES (EXP. 7790/2022)
  1. DISPOSAR L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE CUNIT A LA PRIMERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’APARELLS ELEVADORS I DE SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS SUBSTITUTIUS, APROVAR, SI ESCAU, LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT AMB L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA KONE ELEVADORES SA  (EXP. 7947/2022)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: