Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 9 d'abril de 2019

Hora de convocatòria: 10:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 2 D’ABRIL DE 2019, (EXP. JGL /2019/16) .

2.ADMETRE, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD PRESENTADA PEL SR. M. A. R. ,INCOANT-SE EL CORRESPONENT EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. (EXP. 1810/2019)

3.CONCEDIR, SI ESCAU, TRÀMIT D’AUDIÈNCIA I VISTA DE L’EXPEDIENT A LES PARTS INTERESSADES DURANT EL TERMINI DE 10 DIES PER TAL QUE PUGUIN FER AL·LEGACIONS (EXP. 4557/2018)

4.REQUERIR, SI ESCAU, AL SR. A.R.V. EN REPRESENTACIÓ DEL SR. P.S. PER TAL QUE EN UN TERMINI DE DIES PRESENTI LA DOCUMENTACIÓ DEMANADA (EXP. 1864/2019)

5.DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER EL SR. A.Y.A. (EXP. 2113/2018)

6.DESESTIMAR, SI ESCAU, LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER EL SR. J.F.C EN REPRESENTACIÓ DEL SR. J.M.A. (EXP. 5693/2017)

7.INCOAR, SI ESCAU, EXPEDIENT SANCIONADOR D’INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA, EN MATÈRIA DE TINENÇA D’ANIMALS, DELS QUALS ES PRESUMEIX RESPONSABLE, EL SR. R.F. (EXP. 6605/2019)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

8.APROVAR L’ADHESIÓ A LA SEGONA PRORROGA DEL CONTRACTE DERIVAT (EXP. 2015.05 D1) DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2015.05 D01) PER UN TERMINI DE 12 MESOS (EXP.6423/2018)

9. APROVAR, SI ESCAU, LA IMPOSICIÓ DE PENALITAT I LA LIQUIDACIÓ CORRESPONENT A LA MERCANTIL OBRES FEBIAL, SL D’ACORD AMB L’APARTAT 1.20 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL COL·LECTOR DE CLAVEGUERAM DE L’AV. TARRAGONA TRAM.III (EXP. 5850/2018)

10.ATORGAR, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A MAPFRE ESPAÑA CONPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A, EN AV. BARCELONA, 203 PER ADEQUACIÓ LOCAL COMERCIAL PER OFICINA (EXP. 532/2019)

11.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI HAWAY PER REPARACIÓ DE VOLADISSOS EN FAÇANA D’EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 1885/2019)

 

Arxius relacionats: