Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 9 de maig de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 2 DE MAIG DE 2023. (EXP. JGL /2023/17)

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA INCOACIÓ DE L’ EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ (EXP. 2150/2019)

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE D’AUTORITZACIÓ PER EXPLOTAR ELS SERVEIS DE TEMPORADA (MÒDULS DE RESTAURACIÓ) EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE DE CUNIT (EXP. 1198/2022)

REGIDORIA DE SERVEIS COMUNITARIS

  1. REQUERIR, SI ESCAU, A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE PER EL SERVEI MUNICIPAL DEL CEMENTIRI, LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. (EXP. 781/2023)

 

  1. DISPOSAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE PER L’ADQUISICIÓ DE VEHICLE MITJANÇANT SISTEMA RÈNTING PER AL CENTRE CÍVIC DE CUNIT (EXP. 3839/2023)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  1. DENEGAR, SI ESCAU, UNA SOL·LICITUD DE PLAÇA SOCIAL A LA LLAR D’INFANTS EL TRENET, PER AL CURS ESCOLAR 2022/2023. (EXP. 3359/2022)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS PER PINTAR FAÇANA POSTERIOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 3592/2023)
  2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 3617/2023)
  3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ PUNTUAL DE FAÇANES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR. (EXP. 3613/2023)
  4. APROVAR, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA 83/2001 EN BASE AL MODIFICAT DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA. (EXP.5561/2021)

Ordre del dia:

Arxius relacionats: