Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 6 de novembre de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2023. (EXP. JGL /2023/40)

 

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A REPARACIÓ DE FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 9261/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’US PRIVATIU (EXP. 9259/2023)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER CORRECTA REALITZACIÓ DE LES OBRES (EXP. 9231/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES I PATIS INTERIORS EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 9115/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES I NOU ACCÉS A TANCA EN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 9061/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 8979/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER INSTAL·LACIÓ DE TENDAL I PAVIMENT EN LOCAL DE BAR RESTAURANT (EXP. 5428/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A L’ACABAMENT DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 1575/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT A LA FLOTA DE VEHICLES MUNICIPAL PER UN ANY MÉS (EXP. 8099/2021)

 

REGIDORIA D’INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 APROVAR, SI ESCAU, CONTRACTE ADMINISTRATIU PEL SERVEI DE HELP-DESK, L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS USUARIS I EL MANTENIMENT, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DELS SISTEMES INFORMÀTICS. (EXP. 8212/2023)

 AREA DE SERVEIS PERSONALS

 REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

 APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI REGULADOR PER LA DISTRIBUCIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LA CAMPANYA COMPREM A CUNIT (7094/2023)

 

AREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES PEL MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL (7256/2023)

 

 1. DISPOSAR,SI ESCAU, L’ADHESIÓ DEL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS PER A LA GENERACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (EXP. 9197/2023)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: