Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 6 de setembre de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 D’AGOST DE 2022. (EXP. JGL /2022/34)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR AL CONTRACTE PEL SERVEI DE CONTROL D’ACCÉS A L’OFICINA D’ATENCIÓ ALS CIUTADANS. (EXP. 6365/2022)

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE CUNIT EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS ANY 2022 PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CURA PUNTUAL PER A INFANTS DE 0 A 14 ANYS (EXP. 249/2018)

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR AL CONTRACTE PEL MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE LES ZONES VERDES I VERD VIARI PÚBLIC (EXP. 4093/2022)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR AL CONTRACTE PEL MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CUNIT (EXP. 4103/2022)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESSIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ OBERTA ANOMENAT “AULA MENTOR” (EXP. 3421/2022)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. DECLARAR, SI ESCAU, DESERT EL PROCEDIMENT PEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D’UNA CARPA PER AIXOPLUGAR ELS VEHICLES, ATÈS QUE NO S’HA PRESENTAT CAP OFERTA (EXP. 6620/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

No n’hi hagué

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: