Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 6 de maig de 2024

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2024. (EXP. JGL /2024/16)

 AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

  • REGIDORIA VIA PUBLICA I OBRES

 ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 1675/2024)

 ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 2015/2024)

 AREA DE SERVEIS PERSONALS

  • REGIDORIA D’EDUCACIÓ

APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DURANT EL CURS ESCOLAR 2024-2025 (EXP. 2817/2024)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: