Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 5 de juliol de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 27 DE JUNY DE 2022. (EXP. JGL /2022/25)

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

  1. DECLARAR DESERTS, SI ESCAU, LOTS PER A L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS PER L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA EN LA ZONA DEL PASSEIG MARÍTIM (EXP. 1199/2022)
  1. DECLARAR DESERTS, SI ESCAU, LOTS PER A L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS PER L’EXPLOTACIÓ DELS MÒDULS DE RESTAURACIÓ EN LA ZONA DEL PASSEIG MARÍTIM (EXP. 1198/2022)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 4717/2022)
  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER A LA CONSTRUCCIÓ DE HABITATGE UNIFAMILIAR (EXP. 2525/2022)
  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REPARACIÓ DE FAÇANES (EXP. 1332/2022)
  2. APROVAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA (EXP. 2804/2022)
  3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR (EXP. 3923/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No ni hi hagué

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: