Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 4 d'octubre de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2022. (EXP. JGL /2022/38)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  1. APROVAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT PER AL CURS DE GES NIVELL I AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS M. DOLORS PAUL (EXP. 3369/2022)
  2. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’INS ERNEST LLUNCH I MARTÍN PER REALITZAR PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC, DURANT EL 2N I 3R TRIMESTRE CURS 2021-2022 I EL 1R TRIMESTRE CURS 2022-2023 (EXP. 3308/2022)
  3. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’ESCOLA ELS COSSETANS, PER REALITZAR PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC EL 2N I 3R TRIMESTRE DEL CURS 2021-2022 I EL 1R TRIMESTRE DEL CURS 2022-2023 (EXP. 3307/2022)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 12/2022 PER FINALITZACIÓ I EXECUCIÓ DE L’OBRA DE REHABILITACIÓ DE FAÇANA (EXP. 8974/2021)
  2. APROVAR, SI ESCAU ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I NOVA INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS AL C/ MONTSERRAT ROIG 6 (EXP. 7488/2022)
  3. DECLARAR, SI ESCAU, L’ARXIU DELS EXPEDIENTS DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA, PER PRESCRIPCIÓ D’INFRACCIONS COMESES ENTRE L’1 DE GENER DE 2001 I EL 26 DE SETEMBRE DE 2016 (EXP. 7086/2022)
  4. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER L’ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU (EXP. 7722/2022)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: