Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 4 de juliol de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 26 DE JUNY DE 2023. (EXP. JGL /2023/24)

    ÀREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 • REGIDORIA VIA PUBLICA I OBRES
 1. APROVAR, SI ESCAU, DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER REALITZACIÓ D’OBRES DE L’EXPEDIENT 7217/2021 (EXP. 984/2023)
 2. APROVAR, SI ESCAU, DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER REALITZACIÓ D’OBRES DE L’EXPEDIENT 8638/2020 (EXP. 1461/2023)
 3. APROVAR, SI ESCAU, DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER REALITZACIÓ D’OBRES DE L’EXPEDIENT 5561/2021 (EXP. 2368/2023)
 4. APROVAR, SI ESCAU, DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER REALITZACIÓ D’OBRES DE L’EXPEDIENT 5879/2021 (EXP. 4560/2023)
 5. APROVAR, SI ESCAU, DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER REALITZACIÓ D’OBRES DE L’EXPEDIENT 393/2022 (EXP. 5530/2023)
 6. APROVAR, SI ESCAU, DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER REALITZACIÓ D’OBRES DE L’EXPEDIENT 5635/2019 (EXP. 5077/2023)
 7. APROVAR, SI ESCAU, DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER REALITZACIÓ D’OBRES DE L’EXPEDIENT 6414/2021 (EXP. 5082/2023)
 8. APROVAR, SI ESCAU, DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER REALITZACIÓ D’OBRES DE L’EXPEDIENT 3234/2021 (EXP. 5522/2023)
 9. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REFORMA INTERIOR DE BANYS, PINTAT DE FAÇANA EN HABITATGE UNIFAMILIAR (EXP. 1019/2023)
 10. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES PER REFORMA INTERIOR EN HABITATGE UNIFAMILIAR (EXP. 4446/2023)
 11. ATORGAR, SI ESCAU, PRÒRROGA DE 3 MESOS DEL TERMINI D’INICI DE L’OBRA AMB LLICÈNCIA 86/2022 PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT. (EXP. 443/2022)
 12. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER IMPERMEABILITZACIÓ DE PATIS, SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERONS EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 4428/2023)
 • REGIDORIA TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA
 1. DECLARAR, SI ESCAU, DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC PER L’ADEQUACIÓ I MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ DE DUES GUINGUETES-BAR (EXP. 3560/2023)
 • REGIDORIA PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRESA
 1. RATIFICAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’EMPRESA VANTAGE TOWERS SLU PER A L’OCUPACIÓ DELS TERRENYS DE DOMINIS PÚBLIC PER EL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DE CUNIT. (EXP. 6848/2022)

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

 • REGIDORIA DE JOVENTUD
 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DEL SERVEI ARTÍSTIC DEL GRUP MUSICAL “BUHOS”PER LA FESTA MAJOR DE CUNIT. (EXP. 4467/2023)
 2. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ JUVENIL DE CUNIT (EXP. 5933/2023)
 • REGIDORIA D’EDUCACIÓ
 1. INCOAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MENJADOR EN LA MODALITAT DE CÀTERING DE LA LLAR D’INFANTS “EL TRENET” (EXP. 757/2021)

ÀREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 • REGIDORIA MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS
 1. DECLARAR, SI ESCAU, DESERTS EL LOT 5 PER A L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS PER L’EXPLOTACIÓ DELS MÒDULS DE RESTAURACIÓ EN ZONA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM- TERRESTRE (EXP. 1198/2022)
 1. DECLARAR, SI ESCAU, DESERTS ELS LOTS DEL 1 AL 12 I 14 PER A L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS PER L’EXPLOTACIÓ DELS MÒDULS DE RESTAURACIÓ EN ZONA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE AL PASSEIG MARÍTIM (EXP. 1199/2022)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 1. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
 • REGIDORIA D’EDUCACIÓ
 1. ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT A LA LLAR D’INFANTS EL TRENET PER AL CURS ESCOLAR 2022/2023 (EXP. 3359/2022)

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: