Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 31 de maig de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 24 DE MAIG  DE 2022. (EXP. JGL /2022/20)

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS Al CONTRACTE DEL LLOGUER, INSTAL·LACIÓ I DESMUNTATGE DE LA ZONA DE BANY ADOPTADA A PERSONES GRANS I AMB MOBILITAT REDUÏDA (EXP. 2612/2022)
 2. ADJUDICAR, SI ESCAU, AUTORITZACIONS PER EXPLOTAR ELS SERVEIS DE TEMPORADA (GUINGUETES) DE LA PLATJA DE CUNIT, TEMPORADA 2022 (EXP. 1197/2022)
 3. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER L’ATORGAMENT DE DRETS D’ÚS PRIVATIU, PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA GUINGUETA-BAR, DAVANT EL PARC INFANTIL (EXP. 2402/2022)
 4. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE DOS CAMIONS RECOL·LECTORS PER AL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS DE CUNIT (EXP. 1751/2022)

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI, D’IMPLANTACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D’UNA PLATAFORMA DESTINADA AL SISTEMA D’AUDIOACTES DIGITALS (EXP. 395/2018)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA ESCOLA SOLCUNIT PER REALITZAR PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC D’EDUCACIÓ DURANT EL 2N I 3R TRIMESTRE DEL CURS 2021-2022 I 1R TRIMESTRE DEL CURS 2022-2023 (EXP. 3305/2022)
 2. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’ESCOLA SOLCUNIT PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DURANT EL CURS ESCOLAR 2022-2023 (EXP. 3310/2022)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR PER OBRA D’ADEQUACIÓ DE LOCAL (EXP. 4214/2022)
 2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 3063/2022)
 3. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL LLOGUER D’UN TRENET D’ESTIU A L’EMPRESA PRODILLE ESPECTACLES, S.L (EXP. 1598/2022)
 4. DEIXAR, SI ESCAU, SENSE EFECTE, L’APARTAT 3R DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29 DE MARÇ DE 2022 EN QUANT A LA PREVISIÓ DE DESPESA DELS ANYS 2023 I 2024 (EXP. 1598/2022)
 5. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA (1345/2022)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORA DEL JOCS INFANTILS AL CARRER MONTSERRAT ROIG, 6 (EXP. 3739/2022)

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

 

Arxius relacionats: