Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 31 d'agost de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 16 D’AGOST  DE 2023. (EXP. JGL /2023/30)

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ 

 • REGIDORIA D’ORDENACIÓ I TERRITORI 
 1. ACORDAR, SI ESCAU, LA INADMISSIÓ DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA REFERENT A LA CESSIÓ GRATUÏTA DE SISTEMES EN L’ÀMBIT DEL PMU COSTA CUNIT (EXP.9567/2022) 
 • REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRA MENOR PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 22/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MENOR PER ADEQUACIÓ DE LOCAL COMERCIAL PER DESTINAR-LO A CLÍNICA VETERINÀRIA (EXP. 513/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES I COBERTES D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS (EXP. 7320/2023)

 

 • REGIDORIA DE TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRACTACIÓ PEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L’ELECTRÒNICA DE XARXA, LA WIFI MUNICIPAL I LA SEGURETAT PERIMETRAL (EXP. 7414/2023)

AREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS 

 • REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS 
 1. APROVAR, SI ESCAU, LA IMPOSICIÓ DE PENALITATS A J.M.O.M PER A L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS DELS MÒDULS DE RESTAURACIÓ EN ZONA DE SERVITUD MARÍTIM-TERRESTRE PER NO FORMALITZAR EL CONTRACTE. (EXP. 1198/2022) 
 1. APROVAR, SI ESCAU, LA IMPOSICIÓ DE PENALITATS A M.A PER A L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS DELS MÒDULS DE RESTAURACIÓ EN ZONA DE SERVITUD MARÍTIM-TERRESTRE PER NO FORMALITZAR EL CONTRACTE. (EXP. 1198/2022) 
 1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE TRACTAMENT DELS RESIDUS GENERATS A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL (EXP. 7439/2023) 
 1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR AL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT I ARRENDAMENT, LA INSTAL·LACIÓ I EL MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAMENT ORNAMENTAL DE NADAL EN  EQUIPAMENTS MUNICIPALS. (EXP. 7383/2023)

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: