Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 31 de gener de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 24 DE GENER DE 2023. (EXP. JGL /2023/3)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER L’ANY 2023 (EXP. 562/2023)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL PLA ANUAL NORMATIU DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER L’ANY 2023 (EXP. 568/2023)

 

HISENDA PÚBLICA

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT 2023-2026 (EXP. 574/2023)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REPARACIÓ DE FAÇANA, TANCA, ZONES COMUNITÀRIES D’EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 7204/2022)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REPARACIÓ DE BALCONS EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 8981/2022)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN COMPLEX DE VIVENDES (EXP.9044/2022)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 8614/2022)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR PER CONSTRUCCIÓ D’ÚS PRIVATIU (EXP. 9045/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

 1. REQUERIR, SI ESCAU, A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS, NETEJA VIÀRIA, I GESTIÓ DE DEIXALLERIA LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. (EXP. 4019/2022)

 

 1. RECTIFICAR, SI ESCAU, ELS PUNTS PRIMER I SEGON DE L’ACORD DE LA JGL DE DATA 24/01/2023 A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE MANTENIMENT,HOSTING I SUPORT DEL SISTEMA GESTIONA (EXP. 4322/2022)

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: