Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 30 d'octubre de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 23 D’OCTUBRE DE 2023. (EXP. JGL /2023/39)

 

     AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 

 • REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRA MENOR PER A LA FINALITZACIÓ DE L’ARRANJAMENT D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 1576/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRA MENOR PER A LA FINALITZACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR (EXP. 1571/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRA MENOR PER A LA FINALITZACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR (EXP. 1570/2023)

 

 1. DENEGAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA PER A L’INICI DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 443/2022)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER A LA FINALITZACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA (EXP. 5015/2021)

 

 • REGIDORIA TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L’ELECTRÒNICA DE XARXA, LA WIFI MUNICIPAL I LA SEGURETAT PERIMETRAL (EXP. 7414/2021)

 

AREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA

 

REGIDORIA D’HISENDA PÚBLICA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC “4.04 PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS D‘ACTIVITATS ECONÒMIQUES” (EXP 9117/2023)

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC PER AL SERVEI D’ASSESSORAMENT LEGAL I DEFENSA JURÍDICA DEL SISTEMA DE CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS (EXP 9065/2023)

 

 AREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, ADJUDICACIÓ CONTRACTE PEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE TRACTAMENT DELS RESIDUS GENERATS A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE CUNIT (EXP 7439/2023)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: