Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 30 de maig de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 23 DE MAIG DE 2023. (EXP. JGL /2023/20)

 

 1. DESESTIMAR, SI ESCAU, EL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER LA QUE S’ACORDA L’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ ADMINISTRATIVA GRATUÏTA DE LA FINCA 2 (RESTA PARCEL·LA NÚM. 2022 DEL RP DE CUNIT (EXP. 9567/2022)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRORROGA DEL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT ALS SERVEIS DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 3552/2021)

 

REGIDORIA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORIO

 1. APROBAR, SI ESCAU, LA CONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS PIREP (EXP. 4533/2023)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, ELS CONVENIS (ANNEX I,II,II I IV) REFERENT A LES PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENTITATS COL·LABORADORES (EXP. 1075/2023)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER REALITZAR PROJECTES D’INTERÈS PÚBLIC , EN EL MARC DEL PROGRAMA DE CONVIVÈNCIA I CIVISME. (EXP. 2166/2023)

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE DOS CAMIONS RECOL·LECTORS BILATERALS PER AL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS DE CUNIT (EXP. 4818/2023)
 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRORROGA DEL CONTRACTE PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA GUINGUETA-BAR AMB WC PÚBLIC AL CARRER ROSA SENSAT NÚM, 22 (Exp. 2402/2022)

REGIDORIA DE SERVEIS COMUNITARIS

 1. DECLARAR, SI ESCAU, DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-CAFETERIA DE L’EQUIPAMENT COMUNITARI “CENTRE CÍVIC ELS JARDINS” (EXP. 2525/2023)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-CAFETERIA DE L’EQUIPAMENT COMUNITARI “CENTRE CÍVIC ELS JARDINS” (EXP. 4988/2023)

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA DE LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI INTEGRAL PER A LA REALITZACIÓ DE L’ENREGISTRAMENT DELS PROGRAMES EMESOS A LA RÀDIO DE CUNIT (EXP. 3456/2018)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’INSTITUT ERNEST LLUCH I MARTÍN DE CUNIT PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE REACCIONA DURAN L’ANY 2023 (EXP.2435/2023)
 2. APROVAR, SI ESCAU, LA CONVOCATÒRIA DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL CURS ESCOLAR 2023-2024 (EXP. 3517/2023)

REGIDORIA DE JOVENTUD

 1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER LA FESTA MAJOR DE CUNIT ( 4467/2023)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 4325/2023)
 1. ATORGAR, SI ESCAU, UNA PRORROGA DE 12 MESOS DE LA LLICÈNCIA 13/2021 (EXP. 7630/2020) PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 7630/2020)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ D’UNA PISTA DE PÀDEL A LA ZEM (EXP. 529/2023)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA NECESSITAT I URGÈNCIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL DE RÈGIM FUNCIONARI DE CARÀCTER INTERÍ (EXP. 4242/2022)

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: