Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 3 de gener de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY  DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 DE DESEMBRE DE 2022. (EXP. JGL/2022/50)

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

2.DESESTIMAR, SI ESCAU, L’ABONAMENT DE LA QUANTITAT EN CONCEPTE D’INTERESSOS        SOL·LICITADA PER LES MERCANTILS VILAMAR PROM SL. AMB CIF B-67.015.776, I PROCUNIT SL (EXP. 1873/2018)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

3. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI AMB ALIANZA PARA EL RECICLAJE DE CÁPSULAS DE CAFÉ PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA NO DIFERENCIADA DE LES CÀPSULES DE PLÀSTIC I ALUMINI A LES DEIXALLERIES DE CUNIT. (EXP. 8836/2022)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

4. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER A LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DELS VIALS C/MAJOR I TRAM SITUAT ENTRE LA PLAÇA SANT SEBASTIÀ I LLUIS VIDAL ( 8426/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi hagué

 PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: