Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 29 de gener de 2024

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 23 DE GENER DE 2024. (EXP. JGL /2024/02)

 

  1. DONAR COMPTE, SI ESCAU, DEL DECRET 2024-0413 DE DATA 23 DE GENER DE 2024, ON S’APROVA EL PLA ANUAL NORMATIU DE L’ANY 2024 (EXP. 485/2024)

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: