Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 27 de setembre de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20  DE SETEMBRE DE 2022. (EXP. JGL /2022/37)

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

  1. APROVAR LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL CELEBRADA EL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2022 (EXPEDIENT 6783/2022)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER INSTAL.LACIÓ ASCENSOR I CONSTRUCCIÓ RAMPA EXTERIOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXPEDIENT 6513/2022)
  2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR EXPEDIENT (EXPEDIENT 6356/2022)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

 No n’hi hagué

Arxius relacionats: