Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 25 d'abril de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 D’ABRIL DE 2023. (EXP. JGL /2023/15)

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 1. RECTIFICAR, SI ESCU, L’ERROR DE TRANSCRIPCIÓ DETECTAT EN EL PRIMER PUNT DE LA PART RESOLUTIVA DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 D’ABRIL DE 2023 (EXP. 1285/2023)

REGIDORIA DE PROMOCIÓ I ECONÓMICA I EMPRESA

 1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU PER L’ADEQUACIÓ MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ DE DUES GUINGUETES-BAR (EXP. 3560/2023)

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA PER LA L’EMPRESA LICITADORA AL CONTRACTE PEL SERVEI, SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT EN RÈGIM DE LLOGUER D’UNA PLATAFORMA DE CLOUD PRIVAT (EXP. 1640/2023)
 2. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER A LA REALITZACIÓ DE L’ENREGISTRAMENT, EMMAGATZEMATGE AL NÚVOL (EXP. 1173/2023)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 1. ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT A LA LLAR D’INFANTS EL TRENET PER EL CURS ESCOLAR 2022/2023 (EXP. 3359/2022)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 2348/2023)
 2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REPARACIONS D’URGÈNCIA PER ATURAR L’ENVELLIMENT DE LA MASIA CAL PLA (EXP. 2142/2023)
 3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR PER ARRANJAMENT PUNTUAL DE FAÇANA LATERAL I POSTERIOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP.2143/2023)
 4. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR       (EXP. 2349/2023) 
 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER ARRANJAMENT CANTELLS DE BALCONS EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 2141/2023)
 2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REPARACIONS PUNTUALS BARANA COBERTA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP.1300/2023)
 3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTERA (EXP. 24/2023)
 4. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER AMPLIACIÓ D’HABITATGE

UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 510/2023)

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 530/2023)

 

REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

16.  APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA REFERENT AL CONTRACTE DE LA INSTAL·LACIÓ, SUBMINISTRAMENT I        DESMUNTATGE DE L’ENLLUMENAMENT ORNAMENTAL DE NADAL (EXP. 3809/2021)

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: