Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 23 d'agost de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 10 D’AGOST DE 2022. (EXP. JGL /2022/31)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT  DEL DIA 17 D’AGOST DE 2022. (EXP. JGL /2022/32)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA CONSTITUÏDA MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER GARANTIR LA CORRECTA REALITZACIÓ D’OBRES APROVADES A L’EXPEDIENT 5543/2020 (EXP. 4665/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE DOCÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACCIONS DE FORMACIÓ MUNICIPAL, LOT 3 (EXP. 4910/2022)

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: