Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 23 de maig de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 16 DE MAIG DE 2023. (EXP. JGL /2023/19)

REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE SERVEIS DE DOCÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE FORMACIÓ JARDINERIA (EXP. 4910/2022)

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ (EXP. 2150/2019)

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DE LES LLICÈNCIES D’ÚS PRIVATIU DE LES PARCEL·LES D’HORTS URBANS ECOLÒGICS DE L’ERA DE CAL MARQUÈS (EXP. 1285/2023)
 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA A LA CONTRACTACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER L’ADEQUACIÓ, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-CAFETERIA AL CENTRE CÍVIC CASAL MUNICIPAL (EXP. 3164/2023)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA, PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DURANT EL CURS ESCOLAR 2023-2024 (EXP. 2364/2023)
 2. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR EN LA MODALITAT DE CÀTERING DE LA LLAR D’INFANTS “EL TRENET (EXP. 757/2021)
 3. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DE SERVEI DE DINAMITZACIÓ JUVENIL DE CUNIT (EXP. 4262/2023)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER SEGREGACIÓ DE CANVI D’US DE LOCAL A HABITATGE I REFORMA INTERIOR EN EDIFICI (EXP. 7374/2022)
 2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 1315/2023)
 3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 4412/2023)
 4. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 4106/2023)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: