Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 21 de febrer de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 15 DE FEBRER DE 2023. (EXP. JGL /2023/6)

REGIDORIA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORIO

 1. DESESTIMAR, SI ESCAU, ELS RECURSOS DE REPOSICIÓ CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL PLA DE CUNIT 2 SUD 2 (EXP. 2680/2020)

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA CONVOCATÒRIA DE L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS TEMPORALS INDIVIDUALS I D’EMERGÈNCIA SOCIAL PER L’ANY 2023 (Exp. 33/2023)

 

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA PER A L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS D’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA CORRESPONENT ALS MÒDULS DE RESTAURACIÓ AL PASSEIG MARÍTIM EN XONA DE SERVITUD DE DOMINI PÚBLIC DE LA PLATJA DE CUNIT (EXP. 1198/2022)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA PER A L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS D’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA, CORRESPONENT A LES ACTIVITATS DE PLATJA EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC TEMPORADA DE BANY 2023 (EXP. 1199/2022)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU LA PRÒRROGA PER A L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS D’EXPLOTACIÓ DELS SERVIES DE TEMPORADA (GUINGUETES DE LA PLATJA DE CUNIT TEMPORADA DE BANY 2023) (EXP. 1197/2022)

 

 1. MODIFICAR, SI ESCAU, DE LES CONDICIONS DE COMPLIMENT DEL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I LA MANCOMUNITAT PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS URBANS (EXP. 3292/2021)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER SANEJAR I PINTAR FAÇANA DE VIVENDA UNIFAMILIAR (EXP. 8773/2022)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 9360/2022)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI PER A LA PARTICIPACIÓ CONJUNTA I COORDINADA AL PROGRAMA DE FIRES I PROMOCIONS DEL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (EXP. 9767/2022)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER LA INSTAL·LACIÓ XARXES DE SEGURETAT EN FAÇANA EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 1260/2023)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA RECTIFICACIÓ D’UN ERROR DE TRANSCRIPCIÓ MATERIAL AL CONTRACTE PEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL (EXP. 781/2022)

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: