Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 20 de novembre de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2023. (EXP. JGL /2023/42)

 

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 

 • REGIDORIA ORDENACIÓ I TERRITORI

 

 1. DONAR-SE, SI ESCAU, PER ASSABENTATS DEL PLA PARCIAL I PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 9 “LES CASETES 2, APROVAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLET I LA GORNAL (EXP. 9674/2023)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REPARACIONS PUNTUALS EN FAÇANES I ZONES COMUNITÀRIES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 9323/2023)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA CONTRACTACIÓ PEL SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE LA FLOTA MUNICIPAL DE VEHICLES I MAQUINÀRIA (EXP. 7959/2023)

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA

 

 • REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

 

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PER LA CONCESSIÓ DELS SERVEIS DE BAR-CAFETERIA DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL (EXP. 6663/2023)

 

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

 

 • REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL CELEBRADA EN DATA 4 D’OCTUBRE DE 2023 (EXP. 8540/2023)

 

ÀREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 

 • REGIDORIA MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL PROJECTE DE SISTEMA DE BUIDAT DE FOSES PEL MUNICIPI DE CUNIT (EXP. 9000/2023)

 

 • REGIDORIA DE SERVEIS COMUNITARIS I SANITAT

 

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA PEL LICITADOR A LA CONTRACTACIÓ PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR-CAFETERIA ZONA PÍCNIC DE L’EQUIPAMENT COMUNITARI “CENTRE CÍVIC ELS JARDINS (EXP. 8615/2023)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

No n’hi ha

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: