Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 20 de setembre de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2022. (EXP. JGL /2022/36)

 

REGIDORIA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORIO

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL “PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE VARIS ELEMENTS DE L’EDIFICI DE L’AVI PAU” (EXP. 4465/2022)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL PROJECTE PER LA “INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM DIRECTE A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARTA MATA DE CUNIT” (EXP. 7318/2022)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  1. ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT A LA LLAR D’INFANTS EL TRENET, EN GRUP D’ 1-2 ANYS, PER AL CURS ESCOLAR 2022/2023 A FAVOR DE L’INFANT N.A.C (EXP. 3359/2022)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE CUNIT AL CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL, PER UN TERMINI DE 12 MESOS AMB L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (EXP. 6785/2022)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ A LA 1ª PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA, PER UNA DURADA DE 12 MESOS (EXP. 5324/2022)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES I ZONES COMUNITÀRIES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 6487/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI PER DESENVOLUPAR PROJECTES I PROGRAMES PER ENFORTIR LA CONVIVÈNCIA I LA COHESIÓ SOCIAL (EXP. 3412/2022)

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: