Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 21 de març de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 14 DE MARÇ DE 2023. (EXP. JGL /2023/10)

 

  1. INICIAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT PER SOL·LICITAR LA CESSIÓ GRATUÏTA A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT DEL SOLAR SITUAT AL CARRER SITGES NÚM. 9 (EXP. 1729/2023)

 

REGIDORIA HISENDA PUBLICA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’INCREMENT DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA CORRESPONENT A L’INCREMENT DE LA PÒLISSA D’ACCIDENTS DE PERSONAL (EXP. 1860/2020)

 

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRESA

 

  1. REVOCAR, SI ESCAU, LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PER A L’EXERCICI 2022 (EXP. 4748/2022)

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI, SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT EN RÈGIM DE LLOGUER D’UNA PLATAFORMA DE CLOUD PRIVAT (EXP.1640/2023)

 

REGIDORIA DE SERVEIS COMUNITARIS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER L’ATORGAMENT DE CONCESSIÓ DEMANIAL D’ÚS PRIVATIU D’UN ESPAI DE DOMINI PÚBLIC PER L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-CAFETERIA CENTRE CÍVIC ELS JARDINS (EXP. 5278/2019)

 

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PEL SERVEI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE CUNIT (EXP. 781/2023)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR (EXP. 8599/2022)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 925/2023)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 449/2023)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: