Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 2 d'agost de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26  DE JULIOL DE 2022. (EXP. JGL /2022/29)

 REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DE BUIDATGE DEL DIPÒSIT DE RECOLLIDA D’AIGÜES GRISES DELS WC DE LA PLATJA DE CUNIT (EXP. 4082/2022)

 

  1. INCAUTAR, SI ESCAU, EL 3% DE L’IMPORT DE LICITACIÓ A L’EMPRESA CLASSIFICADA PEL CONTRACTE DEL SERVEI DE BUIDATGE DEL DIPÒSIT DE RECOLLIDA D’AIGÜES GRISES DELS WC DE LA PLATJA, PER NO APORTAR LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA (EXP. 4082/2022)

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 6322/2022)

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE DOCÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACCIONS DE FORMACIÓ MUNICIPAL DE LA REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ (EXP. 4910/2022)

 

6. MODIFICAR, SI ESCAU, L’ACORD DE CLASSIFICACIÓ ADOPTAT EN JUNTA DE GOVERN LOCAL DATA 19 DE JULIOL, EN RELACIÓ DEL LOT 4 PER LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DOCÈNCIA I ACCIONS DE FORMACIÓ (EXP. 4910/2022)

7. DECLARAR, SI ESCAU, DESERT EL PROCEDIEMENT PEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D’UNA CARPA PER AIXOPLUGAR ELS VEHICLES, ATÈS QUE NO S’HA PRESENTAT CAP OFERTA (EXP. 5542/2022)

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: