Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 2 de maig de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 D’ABRIL DE 2023. (EXP. JGL /2023/16)
  2. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI POSTAL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT ( EXP.520/2023)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT HABITATGE I PLATGES

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE D’AUTORITZACIÓ PER EXPLOTAR ELS SERVEIS DE TEMPORADA EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE DE CUNIT, TEMPORADA 2023 (EXP. 1199/2022)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER AMPLIACIÓ I REFORMA D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 926/2023)
  2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER ACABAMENT D’OBRES I CONSTITUCIÓ HABITATGE (EXP. 1570/2023)
  3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA (EXP. 737/2023)
  4. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER ACABAMENT DE CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE (EXP. 1571/2023)
  5. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 8767/2022)
  6. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER ARRANJAMENT DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 1576/2023)
  7. CONCEDIR, SI ESCAU, LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ I AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES DE LES FINQUES SITUADES AL CARRER MIRAMAR, 5 I AL CARRER RAJOLERS, 35 (EXP. 9361/2022)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: