Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 18 de setembre de 2023

Hora de convocatòria: 00:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 12 DE SETEMBRE  DE 2023. (EXP. JGL /2023/32)

AREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA

 • REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL
 1. DECLARAR, SI ESCAU, DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER ALA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GRUA, PER NO EXISTIR CAP OFERTA PRESENTADA A LA LICITACIÓ (EXP. 6808/2023)

AREA DE SERVEIS PERSONALS 

 • REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ
 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ESCOLA POMPEU FABRA PER ORGANITZAR CURSOS DE NATACIÓ DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DEL CURS ESCOLAR 2023-2024 (EXP.7751/2023)
 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’INS ERNEST LLUCH I MARTÍN PER LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE MUSICAL DEL CENTRE DURANT L’ANY 2023. (EXP.2429/2023)
 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ESCOLA ELS COSSETANS PER LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE MUSICAL DEL CENTRE DURANT L’ANY 2023 (EXP.2419/2023)
 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ESCOLA POMPEU FABRA DE CUNIT PER LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE MUSICAL DEL CENTRE DURANT L’ANY 2023 (EXP. 2402/2022)
 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ESCOLA SOLCUNIT PER LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE MUSICAL DEL CENTRE DURANT L’ANY 2023 (EXP. 2409/2023)

AREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS 

 • REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS 
 1. REQUERIR, SI ESCAU, A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE PER SUBMINISTRAMENT DE DOS CAMIONS RECOL·LECTORS DE RESIDU PER A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (EXP.4818/2023)
 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DE LES OBRES DESCRITES EN EL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM DIRECTE A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (EXP.5549/2023)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: