Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 18 d'abril de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 D’ABRIL DE 2023. (EXP. JGL /2023/14)

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL A L’EMPRESA PALVI CONSTITUÏT EN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 2 VEHICLES DE RECOLLIDA BILATERAL DE RESIDUS (EXP. 1751/2022)

 

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA LLISTA PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES PER A PARTICIPAR EN EL SORTEIG PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES LLICÈNCIES D’ÚS TEMPORAL DELS HORTS ECOLÒGICS DE L’ERA DE CAL MARQUÈS (EXP. 1285/2023)

   REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONCESSIÓ DE L’ADEQUACIÓ, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-CAFETERIA AL CENTRE CÍVIC DEL CASAL MUNICIPAL (EXP. 3164/2023)

 

REGIDORIA DE SERVEIS COMUNITARIS

5.  APROVAR, SI ESCAU, LES PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-CAFETERIA I ZONA PIC-NIC I DELS SERVEIS DE NETEJA I VIGILÀNCIA AL “CENTRE CÍVIC ELS JARDINS” (EXP. 2525/2023)

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: