Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 18 de març de 2024

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE MARÇ DE 2024. (EXP. JGL /2024/09)

 

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

REGIDORIA VIA PÚBLICA I OBRES

2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI COMERCIAL AMB APARCAMENT (EXP. 391/2022)

 

3. APROVAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA INSTAL·LACIO DE GRUA-TORRE DESMUNTABLE (EXP. 1067/2024)

 

4. DONAR-SE PER ASSABENTATS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT DE LA FINCA SITUADA A LA CANTONADA DEL CARRER PRIORAT I RAMBLA NOVA DE CALAFELL (EXP 1723/2024)

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

5. APROVAR L’ACTA REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL CELEBRADA EL DIA 18 DE GENER DE 2023 (EXP. 992/2024)

ÀREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

6. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL PRIVATIVA DE TERRENYS DE PROPIETAT MUNICIPAL PER A L’ADEQUACIÓ, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ D’ACTIVITAT DE RESTAURACIÓ TIPUS “BAR” A LA ZONA DAVANT DE L’ESCOLA ELS COSSETANS (EXP. 9967/2023)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

 

Ordre del dia:

Arxius relacionats: