Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària i urgent

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 17 d'agost de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

 REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL (EXP. 6025/2022)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ESCOLA ELS COSSETANS DE CUNIT QUE REGULA LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE L’ESCOLA ELS COSSETANS PER ORGANITZAR CURSOS DE NATACIÓ DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DEL CURS ESCOLAR 2022/2023 (EXP.5586/2022)

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DE VEU I DADES (EXP. 5546/2022)

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SERVEI DE TELEFONIA DE VEU I EL SEU MANTENIMENT A LES 3 ESCOLES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI DE CUNIT (EXP. 4433/2022)

  

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 3082/2022)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP.5066/2022)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA (EXP. 2061/2022)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REPARACIÓ DE TERRASSA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 5471/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

 No n’hi hagué

Arxius relacionats: