Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 16 d'agost de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 D’AGOST  DE 2023. (EXP. JGL /2023/30)

 

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 • REGIDORIA DE VIA PUBLICA I OBRES

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE Catalunya (EXP. 5324/2021)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI A LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS (EXP. 6785/2022)

 

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER AL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (EXP. 5549/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ DE QUATRE HABITATGES I QUATRE PISCINES (EXP. 5310/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 6494/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER ADEQUACIÓ DE LOCAL COMERCIAL PER DESTINAR-LO A BAR (EXP. 6019/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 7143/2023)
 • REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRESA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER L’EXPLOTACIÓ DE DUES GUINGUETES –BAR AMB PÈRGOLA A LA ZONA PROPERA A L’ESCOLA ELS COSSETANS I OFICINA DE TURISME (EXP. 6307/2023)

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA

 • REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS
 1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GRUA I RETIRADA DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA (EXP. 6808/2023)

 

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

 • REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ
 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE DOCÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACCIONS DE FORMACIÓ (EXP. 4910/2022)
 • REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS
 1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL (EXP. 6194/2023)
 • REGIDORIA D’EDUCACIÓ
 1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS “EL TRENET” (EXP. 757/2021)

AREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

 

 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT DE DOS CAMIONS RECOL·LECTORS BILATERALS DE RESIDU PER AL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS DE CUNIT. (EXP. 4818/2023)

 

 • REGIDORIA DE SERVEIS COMUNITARIS I SANITAT

 

 1. DECLARAR, SI ESCAU, DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-CAFETERIA I ZONA PÍCNIC DEL “CENTRE CÍVIC ELS JARDINS” (Exp. 4988/2023)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES PEL LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE L’AVI PAU (EXP. 4997/2023)

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: