Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 16 de maig de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9 DE MAIG DE 2023. (EXP. JGL /2023/18)
 2. DONAR COMPTE, SI ESCAU, A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER A L’EXERCICI 2022 DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 2486/2022)

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA IGLESIA EVANGÈLICA CRISTIANA DE CUNIT I L’AJUNTAMENT DE CUNIT, PER ATENDRE SITUACIONS PUNTUALS D’EMERGÈNCIA HABITACIONAL (EXP. 2501/2023)
 2. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE L’ASSEMBLEA LOCAL DE CREU ROJA CALAFELL-CUNIT I L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER A LA PREPARACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS LOTS D’ALIMENTS PROVINENTS DE FEAD (EXP. 2500/2023)
 3. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS PEL PERÍODE 2023-2025 (EXP. 11/2023)
 4. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I DIVERSOS AJUNTAMENTS PER L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA MUNICIPAL EN L’ÀMBIT DEL FOMENT DE L’OCUPACIÓ (EXP. 6432/2021)

 

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 1. AUTORITZAR, SI ESCAU, A L’AMTU A REBRE A COMPTE DEL MUNICIPI DE CUNIT, ELS PAGAMENTS DE ATM RESULTANTS DEL CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE AMBDUES ENTITATS(EXP. 4336/2023)
 2. DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE L’ACTUALITZACIÓ DE PREUS PEL TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ RESTA SEGONS CONVENI SUBSCRIT PER L’AJUNTAMENT AMB LA MANCOMUNITAT D’INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS (EXP. 3292/2021)

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I EMPRESA

 1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PREUS PÚBLICS 4.31 PER L’ÚS I OCUPACIÓ DELS ESPAIS I SERVEIS DEL COWORKING (EXP. 4061/2023)
 2. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI, SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT EN REGIM DE LLOGUER D’UNA PLATAFORMA DE CLOUD PRIVAT (EXP. 1640/2023)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 4009/2023)
 2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER LEGALITZACIÓ AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI DE DUES HABITATGES (EXP. 3658/2023)
 3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS DE REFORMA D’HABITATGE EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 769/2023)
 4. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE EN FILERA I PISCINA (EXP. 507/2023)
 5. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER ADEQUACIÓ LOCAL COMERCIAL PER DESTINAR-LO A VERMUTERIA (EXP. 25/2023)
 6. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I CONSTRUCCIÓ AUXILIAR (EXP. 9478/2022)
 7. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA A L’EMPRESA SECE (EXP. 6590/2015)
 8. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 1565/2023)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: