Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 15 de novembre de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINARIA DEL DIA 08  DE NOVEMBRE DE 2022. ( JGL/2022/44)

REGIDORIA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORIO

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PER COMPENSACIÓ BÀSICA DEL SECTOR URBANITZABLE DELIMITAT SUD 2 “PLA DE CUNIT 2” DEL POUM DE CUNIT (EXP. 2708/2020)

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 1. AUTORITZAR I DISPOSAR, SI ESCAU, LA DESPESA PER IMPORT DE 4.325,40€ A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN CONCEPTE DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA PER A L’ANY 2022 (EXP. 249/2018)

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE FORMACIÓ I TREBALL , EMPRESA D’INSERCIÓ I L’AJUNTAMENT DE CUNIT, AMB L’OBJECTE D’EFECTUAR LA RECOLLIDA SELECTIVA DE ROBA USADA A LA VIA PÚBLICA (EXP. 8549/2022)
 2. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ASSOCIACIÓ REFOREST PROJECT, PER LA REFORESTACIÓ DE LA ZONA VERDA DEL CARRER DE L’OCEÀ ATLÀNTIC (EXP. 7747/2022)
 3. CLASSIFICAR, SI ESCAU, A L’EMPRESA LICITADORA PER LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i NETEJA DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CUNIT.(EXP. 4103/2022)
 4. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA PER L’EMPRESA LICITADORA PER LA CONTRACTACIÓ PEL MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE LES ZONES VERDES I VER VIARI PÚBLIC. (EXP. 4093/2022)

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I EMPRESA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’AMPLIACIÓ DE TERMINIS DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D’ADEQÜACIÓ LOCAL MUNICIPAL UBICAT A L’AVINGUDA TARRAGONA 149-151 DE CUNIT (EXP. 8082/2021)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 1. APROBAR, SI ESCAU, LA TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER AL PLA EDUCATIU DEL CURS ESCOLAR 2022-2023 (EXP. 5005/2017)

      REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1. PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA PER LA REALITZACIÓ D’OBRES APROVADES A L’EXPEDIENT 1173/2020 (EXP. 7750/2022)
 2. PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA PER LA REALITZACIÓ D’OBRES APROVADES A L’EXPEDIENT 5883/2021 (EXP. 6303/2022)
 3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REPARACIÓ DELS PILARS DE PLANTA SEMISOTERRANI EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 8122/2022)

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS

REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

13.APROVAR, SI ESCAU, LA DISPOSICIÓ DE LA DESPESA A NOM DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE TARRAGONA, CORRESPONENT A LA LIQUIDACIÓ DELS XECS UTILITZATS ADREÇATS ALS ESTABLIMENT ADHERITS A LA CAMPANYA (EXP. 7270/2022)

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: